หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกทางเศรษฐกิจ: กล้วยไม้ (ภายใต้โครงการพืชเสรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก)
Development of Economic Flower Crop: Orchid

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายธีรพล พรสวัสดิ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.นุชนารถ จงเลขา (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  9. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกุหลาบ
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ส่งเสริมผลผลิตที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง และสม่ำเสมอ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญวิชาการ เพื่อสนับสนุนด้านกระบวนการผลิตกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ โดยผ่านกระบวนการสนับสนุนการเรียน การสอน และการจัดการ ฝึกอบรม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th