หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคสดและแปรรูป
Developmental Research on the Varietal Improvement of Pomegranate for Fresh and Processing Products

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ


1. เพื่อทำการคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมที่มีความเหมาะสมสำหรับการบริโภคผลสดและการแปรรูป
2. เพื่อศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของสายพันธุ์ลูกผสม
3. เพื่อศึกษาสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ในการใช้เป็นต้นตอ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th