หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์และการศึกษาการผลิตแคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์
Variety selection and production study of kangaroo paws and waxflowers

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพินทรัตน์ แสนใจเป็ง (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อคัดเลือก ขยายพันธุ์ และ ศึกษาปัจจัยการผลิตแคงการูพอว์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต คัดเลือก และขยายพันธุ์แวกซ์ฟลาวเวอร์ที่เหมาะกับสภาพที่สูงทางเหนือของไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แคงการูพอว์ และแวกซ์ฟลาวเวอร์สายพันธุ์ใหม่ ขยายพันธุ์แคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th