หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของวัสดุบรรจุและสภาพแวดล้อมต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักกาดหอมห่อที่แปรรูปบางส่วน
Effect of Packing Materials and Environment on Mirobial Contamination in Minimally Process Gead Lettuce.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายทองใหม่ แพทย์ไชโย (นักวิจัยร่วม)
  3. นายธีรศักดิ์ ปันวิชัย (นักวิจัยร่วม)
  4. นายบวรศักดิ์ คำมูล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักกาดหอมห่อที่แปรรูปบางส่วน และนำข้อมูลมาใช้ในการจัดจำหน่ายต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th