หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหัวแกลดิโอลัสในสภาพหลอดแก้ว
Factors affecting Gladiolus cormel formation in vitro

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดหัวแกลดิโอบัสในสภาพปลอดเชื้อ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th