หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 50 และ 70
Physico-chemical Changes of Strawberry No 50 and No 70

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายภักดี ภักดีจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 50 และ 70      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th