หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของอุณหภูมิสูงต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของลำไย
Effect of High Temperature on Chilling Infury of Longan

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ (ลำไย)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวทองใหม่ แพทย์ไชโย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลของการใช้อุณหภูมิสูงก่อนการเก็บรักษาต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th