หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อายุการเก็บรักษาและอายุการปักแจกันของดอกไม้
Storage Life and Vase Life of Cut Flowers.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ชัยพิชิต เอื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาอายุการเก็บรักษาและอายุการปักแจกัน ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตผลของมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th