หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงปลูกไม้ดอก
Thermosyphon-Cooling System for Flower Plantation

หัวหน้าโครงการ ดร.ภัทราพร ตันตาคม (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ภัทราพร ตันตาคม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากท่อนำความร้อนในการลดอุณหภูมิดินสำหรับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th