หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ปรับปรุงและการผลิตที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม(โครงการย่อยโครงการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ: กล้วยไม้)
Study on Appropriate Nutrition for Improved Varieties of Dendrobium and Non-Environmental Distruction Production

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายและวิธีการผลิตที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th