หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบพันธุ์และการออกดอกของแคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์
Variety Test and Flowering of Kangaroo Paws and Wax Flowers

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพินทรัตน์ แสนใจเป็ง (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- ศึกษาลักษณะต้น การเจริญเติบโต การออกดอก และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของแคงการูพอร์และแวกซ์ฟลาวเวอร์ สายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพธรรมชาติ - ศึกษาผลของความยาววันต่อการออกดอกของแคงการูพอร์และแวกซ์ฟลาวเวอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถชี้บ่งสายพันธุ์แคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและการปลูกบนที่สูงในประเทศไทย - เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์แคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์ ที่มีสีและระยะเวลาการออกดอกที่แตกต่างกัน - เหนี่ยวนำให้แคงการูพอว์และแวกซ์ฟลาวเวอร์ ออกดอกในช่วงเวลาที่ต้องการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th