หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตและคัดเลือกต้นตอลำไย
Longan Rootstocks Production and Selection

หัวหน้าโครงการ ตระกูล ตันสุวรรณ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ตระกูล ตันสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกียรติ เชี่ยวศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดุสิต มานะจุติ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เก็บรวบรวมสายพันธุ์ลำไยที่มีศักยภาพในการเป็นต้นตอ - การผลิตต้นตอลำไยตรงสายพันธุ์ (true to type) - ทดสอบการเข้ากันได้ และอิทธิพลของสายพันธุ์ต้นตอลำไยต่อการแสดงออกของกิ่งพันธุ์ดี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th