หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทรงพุ่มของลำไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
Tree canopy management of lonan for the industrial production

หัวหน้าโครงการ ตระกูล ตันสุวรรณ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ตระกูล ตันสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสร้างทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่งลำไย ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และความสะดวกในการปฏิบัติงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th