หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ฝรั่งเพื่อการแปรรูป
Developmental Research on the Varietal Improvement of Guava(Psidium gguajava L.) for Processing Products

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกตุชัย มานะ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชยาณ์ ไชยประสพ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ


1. เพื่อคัดเลือกลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ที่มีความเหมาะสมในการปลูก และแปรรูปผลผลิตเป็นน้ำคั้่น และ puree
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการจำแนกพันธุ์ และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ทั้งจากต้นพ่อแม่พันธุ์ และต้นที่ได้จากการผสมพันธุ์ไว้
3. เพื่อทดสอบพันธุ์ที่มีศักยภาพในการปลูกเพื่อการผลิตเป็นการค้าบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th