หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคผลสดและแปรรูป
Developmenttal Research on the Varietal Improvement of Pomegranate(Punica granatum L.) for Fresh and Processing Products

หัวหน้าโครงการ รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทำการคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมที่มีความเหมาะสมสำหรับการบริโภคผลสดและการแปรรูป 2. เพื่อศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของสายพันธุ์ลูกผสม 3. เพื่อศึกษาสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ในการใช้เป็นต้นตอ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th