หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ฝรั่งเพื่อการแปรรูป
Developmental Research on the Varietal Improvement of Guava(Psidium guajava L.) for Processing Products

หัวหน้าโครงการ รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพรรัตน์ ศิริคำ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ที่มีความเหมาะสมในการปลูก และแปรรูปทำน้ำคั้น และ puree 2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการจำแนกพันธุ์ และการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ทั้งจากต้นแม่พันธุ์และต้นที่ได้จากการผสมพันธุ์ไว้ 3. เพื่อทดสอบพันธุ์ที่มีศักยภาพในการปลูกตามสถานีต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th