หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนารสชาติ สี และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่
Postharvest Development of Flavor, Color and ChemicalCompositions of Strowberry Fruit

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวทองใหม่ แพทย์ไชโย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาถึงผลของอุณหภูมิและแสงต่อรสชาติ สีและองค์ประกอบทางเคมีของผลสตรอเบอรี่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th