หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการสร้างหัวของไม้ดอกประเภทหัว
Studies on Bulb Formation of Flowerbulbs

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2539 - 31 ธันวาคม 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th