หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของการคลุมดินที่มีต่อคุณภาพผลของทับทิมพันธุ์อติชัย
Effect of Mulching on Fruit Quality of Pomegranate cv.

หัวหน้าโครงการ อ.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. เกตุชัย มานะ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th