หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมูลนิธิโครงการหลวง1. ผลของสารเคมีต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการปักแจกันดอกไม้2. ความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ผลไม้
ในระบบตลาดเชียงใหม่3. ผลของวัสดุบรรจุและสภาพแวดล้อมต่อคุณภาพของผลิตผลที่แปรรูปบางส่วน4. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของสาลี่

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2541รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th