หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ฝรั่งเพื่อการแปรรูป
Developmental Research on the Varietal Improvement of Guava(Psidium guajava L.) for Processing Products

หัวหน้าโครงการ รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2540รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.มล.จารุพันธ์ ทองแถม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th