หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคผลสดและแปรรูป
Developmental Research on the Varietal Improvement of Pomegranate(Punica granatum L.) for Fresh and Processing Products

หัวหน้าโครงการ มล.จารุพันธ์ ทองแถม (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม 2541รายชื่อนักวิจัย

  1. มล.จารุพันธ์ ทองแถม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th