หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การรวบรวมพันธุ์พืชและการนำไปใช้ประโยชน์ของไม้หอมที่ได้จากแหล่งพันธุกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
Fragrant Flower collection and utilization from various geneticresources in Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th