หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไม้ดอกประเภทหัวเพื่อประโยชน์ด้านอาหาร
-

หัวหน้าโครงการ อัมพวัน ตฤษณารมย์ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2545รายชื่อนักวิจัย

  1. อัมพวัน ตฤษณารมย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th