หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิธีการทางชีวโมเลกุลเพื่อการจำแนกยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคไส้เลื่อนในสุกร
Molecular strategies for the identification of genes involved in porcline hernia

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2548 - 29 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์ (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.ดร.วิชชา สอาดสุด (ที่ปรึกษา)
  4. รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล (นักวิจัยร่วม)
  6. นายรังสรรค์ เจริญสุข (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. นายวัชระ แลน้อย (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาการใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการตรวจจุดกลายพันธุ์ของยีน INSL3 สำหรับใช้ในการวินืจฉัยสุกรที่มีลักษณะของยีนที่เป็นโรคไส้เลื่อน เพื่อช่วยในการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ ให้ปลอดจากโรคไส้เลื่อน
2. ได้แนวทางในการพัฒนาชุดทดสอบโรคไส้เลื่อนในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
3.ศึกษาถึงภาวการณ์โรคไส้เลื่อนของสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การศึกษาโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ ที่ตรวจพบในฟาร์มสุกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือ ซึ่งอาจขยายผลไปสู่การนำไปใช้ในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th