หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th