หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนโรคอ้วนในไก่
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th