หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตไก่ฟ้าและนกกระทาทุ่งเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
The production of pheasant and partridge as a new alternative for economic poultry

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายสิทธิเดช พรรพุทธ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

ภาพประกอบโครงการ (128 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (113 KB)
ดาวน์โหลด : 729 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1) ศึกษาอัตราการฟักออกและผลการเลี้ยงดูไก่ฟ้าและนกกระทาทุ่งในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง) 2) ศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการปรับตัวของไก่ฟ้าและนกกระทาทุ่งพ่อแม่พันธุ์ 3) ผลิตลูกไก่ฟ้าและนกกระทาทุ่งให้กับศูนย์ต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th