หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรและโคนมทั่วประเทศ
The Potential of Biogas Production and Environmental Status in Pig and Daily Farms of Thailand

หัวหน้าโครงการ นิรันดร โพธิกานนท์ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. นิรันดร โพธิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.วราภา คุณาพร (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th