หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเลี้ยงขุนโคนมลูกผสมโฮลส์ไตน์ฟรีเซียนเพศผู้ตอนและไม่ตอนด้วยอาหารข้น 2 ชนิด
Feedlot feeding of crossbred Holstein Fricsian steers and bullswith 2 different diets

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาสัตวศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2538 - 31 ธันวาคม 2539กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นิรันดร โพธิกานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th