หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง
Production and utilization of good quality corn silage in totalmixed ration and the nutrient requirement of high producing cows

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2541 - 31 พฤษภาคม 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. สมคิด พรหมมา (นักวิจัยร่วม)
  5. อุมาพร ถิระวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th