หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืชสวน มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นางอุษณีย์ ฉัตรตระกูล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงในจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 3 พื้นที่ ภายใน 1 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้โครงการต้นแบบในการนำผลงานวิจัยหลายโครงการมาเชื่อมโยงกัน ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว และการตลาด และได้มีการนำมาปฏิบัติจริงโดยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยง ทำให้นักวิจัยและเกษตรกรได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ อีกทำให้ส่งเสริมความเข็มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพเดียวกัน
ในระยะยาว ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th