หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เพื่อพัฒนาโครงการการลดการใช้สารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ำ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2546 - 30 เมษายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ภมรทิพย์ อักษรทอง (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ปลูกพืชกะหล่ำและใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาและวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมี
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในการศึกษาและทำวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมีในพืชตระกูลกะหล่ำต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบแหล่งพื้นที่ และเกษตรกรที่จะร่วมในการเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาและวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมีของโรค และแมลงของพืชตระกูลกะหล่ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผักในพื้นที่ดังกล่าว
2. สามารถที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการศึกษาและวิจัย เพื่อให้ได้เทคโนโลยีทีเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของเกษตรในการจัดการด้านการผลิตการใช้สารเคมีเกษตรในพืชผักตระกูลกะหล่ำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th