หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายพันธ์อาร์ติโช๊ค
Mass propagation of globe artichoke.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อขยายพันธุ์อาร์ติโช๊คในห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นต้นพันธ์ส่งเสริมให้กับเกษตรกร

ลักษณะโครงการ

ทดสอบเพื่อหาอาหารที่เหมาะสมทั้ง ความเข้มข้นของสารเคมี สารเร่งการเจริญ และสภาพการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อชักนำให้เกิดการแตกกอ การออกราก และการปรับสภาพต้นอ่อนของอาร์ติโช๊ค เพื่อเตรียมการย้ายปลูก รวมทั้งศึกษาสภาพการจัดการในเรือนโรงระหว่างการย้ายปลูกเพื่อให้มีอัตราการอยู่รอดสูงที่สุดที่จะสามารถนำมาใช้ในเชิงการค้า และวัดการเจริญหลังจากย้ายปลูกในแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบชนิดของอาหาร สภาพการจัดการในระหว่างการย้ายปลูกจากห้องปฏิบัติการไปสู่ภายนอก และสภาพการเจริญของต้นอ่อนในเรือนทดลองและในแปลงหลังย้ายปลูก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th