หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาพันธุ์กุหลาบต้านทานต่อโรคใบจุดดำและราน้ำค้าง
Development of black spot and downy mildew resistant rose clones.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาลี (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาสายพันธุ์กุหลาบที่ใช้เป็นพันธุ์ตัดดอกในเชิงการค้าให้ต้านทานต่อโรคใบจุดดำและราน้ำค้าง ซึ่งทั้ง 2 โรคเป็นโรคหลักของการปลูกกุหลาบและทำความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจอย่างมาก

ลักษณะโครงการ

ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคัดเลือกสายพันธุ์จากการชักนำให้เกิดการแปรปรวนของสายเซลล์ให้ต้านทานต่อToxins ที่เชื้อสร้างขึ้น หลังจากนั้นชักนำให้เกิดเป็นต้นที่สมบูรณ์ ทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลในสภาพแปลง ว่ามี่ระดับการต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้ออย่างไร ก่อนที่จะขยายผลให้กับเกษตรกรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้พันธุ์กุหลาบทนหรือต้านทานต่อโรคทั้ง 2 ชนิด โดยคาดว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 4 สายพันธุ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th