หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัส
Production of Virus-free Passion Fruit

หัวหน้าโครงการ อ.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 30 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th