หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบาดวิทยาและการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชไร่บางชนิดที่แพร่โดยทางเมล็ดพันธุ์
Epidemiology and control of seedborne fungal pathogenx of some field crops

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th