หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เปรียบเทียบระดับความรุนแรงและความแปรปรวนของสายพันธุ์ของเชื้อราโรคไห้มของข้าว (Pyricularia grisea) จากระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Comparision of visulence spectrum and variation in genetic lineages of rice blast fungus (Pyricularia grisea) from different cultivation timein Chiang Mai areas

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th