หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการทรัพยากรชีวภาพทางเกษตรเพื่อความมั่งคงปลอดภัยทางอาหารและรายได้
-

หัวหน้าโครงการ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างความตระหนักและความสำคัญของฐานทรัพยากรชีวภาพ ต่อการผลิตการทางเกษตรอย่างยั่งยืน
2. สร้างระบบการจัดการความหลากหลายชีวภาพที่ระดับชุมชน และการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอย่างทั่วถึง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th