หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการถ่ายทอดเทดโนโลยี่การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแก่เกษตรกรบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 31 กรกฏาคม 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
  4. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.พิชิต ธานี (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  9. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th