หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งเพื่อการผลิตเมล็ดปลอดสารพิษ Aflatoxins แก่เกษตรกรบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2546 - 31 มีนาคม 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. มุ่งถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป็นการบูรณาการของงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรในภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาโรคพืช และภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานวิจัยเชิงสิ่งประดิษฐ์เครื่องจกัรกลทางการเกษตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี กับการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร
2. เพื่อเสริมทักษะในเทคโนโลยีแผนใหม่ของการผลิตเมล็ดถั่วลิสงเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยจากพิษของสาร aflatoxins แก่เกษตรบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 43 คนในพื้่นที่ปลูก 51 ไร่
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของถั่วลิสงในพื้นที่เป้าหมายให้ปลอดภัยที่จะบริโภค โดยจะควบคุมปริมาณของสารพิษดังกล่าวในเมล็ดถั่วลิสงให้อยู่ในระดับไม่เกินระดับของ Government Regulation (20ppb) อันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้่บริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แล้วในระยะยาว ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดคุณภาพดีนี้จะขยายวงกว้างออกไปได้อีก อันเนื่องจากการสืบสานต่อเนื่องจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนี้ไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ทำให้มีศักยภาพของขีดความสามารถการผลิตถั่วลิสงที่มีปริมาณของสารพิษ aflatoxins ในระดับควบคุม อันจะส่งผลดีต่อผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ท้ายที่สุดคือทำให้สุขภาพโดยรวมของผู้บริโภคในประเทศดีขึ้น อนึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในระบบการเกษตรที่ยั่งยืนจะนำไปสู่การลดลงของมลภาวะต่าง ๆ ในเขตชลประทานแม่แตง และลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนอีกด้วย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th