หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความแตกต่างทางพันธุกรรมในประชากรกับการเกิดเมล็ดลีบในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองโบราณที่บ้านแสนใจใหม่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Heterogeneous within Population as Accounting for Unfilled Grain in Primitive Upland Rice at Sanjaimai Village, Maesalongnai Urban, Maephaloung District, Chiangrai Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม 2545 - 31 มีนาคม 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของผลผลิตโดยเฉพาะ fraction of filled spikelet และลักษณะโครงสร้างของประชากรใน population โดยเฉพาะความเป็น heterogeneity ของ genotype รวมทั้ง Agrogeographical adaptation ของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองโบราณที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านแสนใจใหม่

ลักษณะโครงการ

วิเคราะห์ภาคสนามร่วมกับเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าอะข่า (Akha) รวมทั้งการวิเคราะห์ทางเคมีและพันธุศาสตรนิเวศน์ (Agroecographical genetics)ในห้องปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Fraction of filled spikelets หรืออีกนัยหนึ่งคือ Percent unfilled spikeletsและ Agrogeographical races อันเกิดจาก Evolution ในขบวนการของ Migration ของชาวไทยภูเขา "อะข่า (Akha)" จะแสดงความเป็นปัจจัยหลักของปริมาณผลผลิตที่ได้ต่ำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th