หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตพืชไร่ภายใต้การจัดการแบบอินทรีย์
Field Grops Productions Under Organic Management

หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาพืชไร่
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2546 - 1 ธันวาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดการในการผลิตพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ในสภาพการจัดการแบบอินทรีย์
2. เพื่อศึกษาข้อจำกัดของการผลิตพืชไร่อินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th