หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

Gamma-Oryzanol ในเมล็ดข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองโบราณ
Gamma-Oryzanol in grain of primitive purple rice cultivars

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2544 - 15 กันยายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

วิเคราะห์ความสามารถในการสะสม Gamma-Oryzanol จากความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวก่ำ (เหนียวดำ) ที่รวบรวมได้ในภาดวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะโครงการ

Biochemical analysis ของ Gamma-Oryzanol จากเมล็ดข้าวสารที่บดแล้วโดยการอ่านปริมาณจาก HPLC

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวิเคราะห์ที่บ่งชี้ถึงพันธุกรรมดีเด่น (high accumulation of Gamma-Oryzanol) ในเมล็ด อันจะนำไปสู่การนำไปประยุกษ์ในงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตรเกษตร (Agricultural Nutrition) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวเรื่องของภูมิต้านทาน (Immume) ของสุขภาพมนุษย์และสัตว์โดยฌฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th