หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การอนุรักษ์และจัดการเชื้อพันธุ์ข้าวไทยในท้องถิ่น
Agrodiversity for in situ conservation and management of Thailand's native rice germplasm

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย McKnight Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2544 - 30 พฤศจิกายน 2548กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

 1. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (หัวหน้าโครงการ)
 2. Barbara Schaal (Washington U.) (นักวิจัยร่วม)
 3. Christine Padoch (New York Botanical Garden) (นักวิจัยร่วม)
 4. Dr. Miguel Pinedo-Vasquez (Columbia University) (นักวิจัยร่วม)
 5. นายกนก ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
 6. ดร.จรรยา มณีโชติ (กรมวิชาการเกษตร) (นักวิจัยร่วม)
 7. ณัชนพงศ์ วงษ์บุรี (กรมวิชาการเกษตร) (นักวิจัยร่วม)
 8. มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (คณะเศรษฐศาสตร์) (นักวิจัยร่วม)
 9. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นตั้งแต่ในชุมชน ตำบล เครือข่ายเกษตรกร หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ในการร่วมมือหาแนวทางการวิจัย และการจัดการ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น และการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวไทยสู่เกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเชื้อพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของชาติ และพันธุ์ข้าวป่า ในด้านพันธุศาสตร์ สรีระวิทยาเชิงนิเวศน์ อณูพันธุศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการอนุรักษ์ความหลากหลายในเชื้อพันธุ์ข้าว และการจัดการทำไร่ทำนาของเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th