หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การแลกเปลี่ยนยีนระหว่างข้าวพันธุ์ปลูก และข้าวป่า
Gene flow between Cultivated Rice and Wild Relatives in Thailand.

หัวหน้าโครงการ Barbara Schaal (Washington U.) (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย USAID: The biodiversity and Biotechnology Interface.
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. Barbara Schaal (Washington U.) (หัวหน้าโครงการ)
  2. Wesley J. Leverich ( St.Louis U.) (นักวิจัยร่วม)
  3. นายกนก ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.จรรยา มณีโชติ (กรมวิชาการเกษตร) (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (คณะเศรษฐศาสตร์ มช.) (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  7. อ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (776 KB)
ดาวน์โหลด : 394 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. measure levels of gene flow from cultivated rice into populations of wild relatives of rice.
2. assess the effect of gene flow on native populations by measuring hybrid fitness.
3. infer the effect of such gene migration for several varieties of GM rice being developed specifically for Thailand.
4. to provie scientific data to enhance the regulatory process for transgenic crops in Thailand.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th