หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พันธุศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์และโภชนศาสตร์ของข้าวเหนียวดำ
Genetics, Breeding and Nutritional Value of Purple Rice (Oryza sativa L.)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (ที่ปรึกษา)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th