หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวลูกผสมในเมืองไทย
Potentiality of Hybrid Rice Variety in Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (ที่ปรึกษา)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th