หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ชีวเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ระบบป้องกันของเซลล์ต่อการเข้าของเชื้อรา A.Flavus
Biotechnique as Procedure in Evaluating Cellular Defence Systemto A. Flavus in Groundnut

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (ที่ปรึกษา)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th