หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ธาตุเหล็กในข้าว
Iron in Rice

หัวหน้าโครงการ นางปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2543 - 31 ธันวาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในสภาพที่ดอนและที่ลุ่ม 2. ศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในข้าวหอมและข้าวไม่หอมที่ปลูกในสภาพที่ดอนและที่ลุ่ม 3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณภาพของข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th